Algemene regelgeving voor ANBI

Voor de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) is vanaf 1 januari 2014 de regelgeving bij de Belastingdienst veranderd. Zo moeten er vanaf deze datum gegevens van de instellingen op de internetsite worden vermeld.

De Dr. F.P. Fischer-Stichting is ook een ANBI instelling hetgeen inhoudt dat schenkingen aan deze stichting onbelast zijn. Bij erven, schenken en giften kan dus gebruik worden gemaakt van bepaalde belasting voordelen.

Om aan de transparantie-verplichting te voldoen hebben wij op dit onderdeel van onze internetsite de door de belastingdienst vereiste gegevens weergegeven.

De naam van de Stichting
De statutaire naam van onze stichting is:
Dr. F.P. Fischer-Stichting, opgericht op 25 januari 1968 en is statutair gevestigd te Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41177384. Het RSIN luidt 804220359.

Contactgegevens
Dr. F.P. Fischer-Stichting
www.fischerstichting.nl
info@fischerstichting.nl

Bestuurssamenstelling
Drs. C.A.M. Peters, voorzitter
Dr. P.G.P. Herfs, vice voorzitter
Ir. R. Groeneveld, penningmeester/secretaris
Prof. Dr. S.M. Imhof
Prof. Dr. J.H. de Boer
Dr. F.L. Njoo
Dr. B.W. van Kooij

Doelstelling en Beleid
Jaarlijks wordt door het bestuur het beleid vastgesteld en goedgekeurd. Dit plan dient het doel van de Stichting en betreft het bevorderen van de oogheelkunde. Dit doel tracht de Stichting te bereiken door geldelijke bijdragen aan voornamelijk wetenschappelijk onderzoek. Sinds 1989 is de Stichting nauw verbonden met de afdeling Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Beloningsbeleid
Aan de bestuursleden van de stichting wordt geen beloning betaald.

Uitgeoefende activiteiten
De Dr. F.P. Fischer-Stichting steunt uiteenlopende projecten voor de oogheelkunde. De meeste steun gaat naar grensverleggende onderzoeken. Veel onderzoeken worden afgerond in een proefschrift. Voorts heeft de Stichting een oogheelkundige verzameling, welke in beheer is gegeven bij het Universiteitsmuseum te Utrecht.

Voor de projecten waaraan een bijdrage wordt geleverd wordt verwezen naar het onderdeel projecten op deze internetsite.

Financiële verantwoording
Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld die door het bestuur wordt vastgesteld. De baten van de stichting zijn de opbrengsten van het belegde vermogen. De kosten zijn voor circa 92% gerelateerd aan de doelstelling van de Stichting (oogheelkundige projecten en de oogheelkundige verzameling) en de overige kosten (8%) betreffen algemene- en beheerkosten. Het eigen vermogen van de stichting bedraagt circa € 6 miljoen en is belegd in effecten en spaarrekeningen. Door het handhaven van het eigen vermogen kunnen de activiteiten van de Stichting uit het rendement in continuïteit worden (mede)gefinancierd.


ANBI documenten

  Download Beleidsplan in PDF
2021 Download publicatie ANBI in PDF
2020 Download publicatie ANBI in PDF